ubuntu 安裝伺服器環境

在 ubuntu 環境,使用 synaptic 或 軟體中心 安裝伺服器環境,畢竟還是要選來選去的,直接用以下內容,貼上執行比較直接一些。

sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client php5 libapache2-mod-php5 php5-mysql phpmyadmin php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

發佈留言